AUTOR:     Elżbieta Hajnicz
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Dobór czasowników do badań przy tworzeniu słownika
           semantycznego czasowników polskich

STRESZCZENIE:

Podczas referatu omówię proces doboru czasowników do eksperymentów
przy tworzeniu słownika semantycznego czasowników polskich. Zacznę od
prezentacji charakterystyki semantycznej (opartej na literaturze
anglojęzycznej) i syntaktycznej (opartej na literaturze polskiej)
czasowników pod kątem ich zdolności do alternacji.

Z drugiej strony, omówię ograniczenia stawaiane przez Korpus IPI PAN:
sugerowany zestaw został ograniczony do czasowników rozpatrywanych w
polskim wordnecie; zbadana została też ich nadreprezentacja w
poszczególnych stylach Korpusu.