AUTOR:     Maciej Karpiński
AFILIACJA: Centrum Przetwarzania Mowy i Języka UAM / Instytut Językoznawstwa UAM
TYTUŁ:     Od dźwięków mowy do aktów dialogowych: Wybrane problemy
           kodowania korpusu multimodalnego

STRESZCZENIE:

Celem referatu jest przedstawienie wybranych problemów teoretycznych i
praktycznych tagowania dialogowego korpusu multimodalnego. Wiążą się
one przede wszystkim z segmentacją oraz kategoryzacją i określaniem
wzajemnych relacji segmentów. Przykłady zostaną zaczerpnięte z korpusu
DiaGest, powstającego w CPMiJ UAM.

Między poszczególnymi modalnościami komunikacyjnymi zachodzą naturalne
analogie i różnice. Oczywiste są także ich wzajemne związki i
interakcje. Większość zjawisk badanych w procesie komunikacji ma
charakter dynamiczny, ciągły, rozłożony w czasie. Wykonanie spójnego i
użytecznego opisu przebiegu komunikacji interpersonalnej w kategoriach
dyskretnych okazuje się zatem trudnym wyzwaniem. Dodatkową komplikację
stanowi fakt, że każda modalność może być opisywana na kilku różnych
poziomach, począwszy od fizykalnego, skupionego jedynie na fizycznych
parametrach działań uczestników aktu komunikacyjnego, poprzez poziomy
w różnym stopniu uwzględniające, na przykład, psychiczne i społeczne
uwarunkowania komunikacji, aż po towarzyszące aktom komunikacyjnym
operacje umysłowe. Akty dialogowe stanowią abstrakcyjny, intencjonalny
poziom opisu dialogu, na którym informacja z poszczególnych modalności
powinna ulegać integracji i być wyrażona w postaci oddającej
zamierzony wkład działania komunikacyjnego w przebieg dialogu. Dlatego
poziom ten wydaje się szczególnie istotny zarówno z teoretycznego, jak
i zastosowawczego punktu widzenia.