AUTOR:     Filip Graliński
AFILIACJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
TYTUŁ:     Operatory metajęzykowe i metatekstowe
           w eksploracji zasobów internetowych 

STRESZCZENIE:

Wystąpienie poświęcone będzie wykorzystaniu operatorów
metajęzykowych dla celów automatycznego pozyskiwania jednostek
językowych z tekstów internetowych. Przez operatory metajęzykowe
rozumiemy wyrażenia i wzorce regularnie stosowane do zaznaczania w
zwykłych tekstach pisanych własności językowych (leksykalnych i
stylistycznych) używanych słów i fraz. Przykładem operatora
metajęzykowego jest słowo "przysłowiowy", często używane dla
frazeologizmów. Choć "stężenie" operatorów metajęzykowych w tekstach
publikowanych przez użytkowników polszczyzny nie jest duże, olbrzymia
liczba tekstów internetowych pozwala myśleć o wykorzystaniu operatorów
metajęzykowych do pozyskiwania różnego typu jednostek języka.

Wykorzystanie operatorów metajęzykowych zostanie przedstawione zarówno
na przykładach jednojęzycznych (frazeologizmy, regionalizmy,
wulgaryzmy), jak i dwujęzycznych (wtrącone tłumaczenia terminów).
Dodatkowo omówione zostanie wykorzystanie operatorów metatekstowych na
potrzeby identyfikacji całych tekstów należących do określonego
gatunku (na przykładzie tekstów folkloru współczesnego).