AUTOR:     Włodzimierz Gruszczyński, Bartosz Broda, Łukasz Dębowski, Bartłomiej Nitoń, Maciej Ogrodniczuk
AFILIACJA: SWPS, IPI PAN
TYTUŁ:     Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych 

STRESZCZENIE:

W referacie przedstawimy cząstkowe wyniki projektu badawczego
finansowanego przez NCN pt. „Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich
tekstów użytkowych (pozaliterackich)”. Zaprezentujemy narzędzia
informatyczne wypracowane w trakcie realizacji I etapu projektu oraz
stosowane przez nas metody optymalizacji tych narzędzi i weryfikacji
osiąganych za ich pomocą wyników. Pokażemy zróżnicowanie wyników
osiąganych za pomocą różnych metod analitycznych (m.in. różne warianty
indeksu mglistości oraz metody Pisarka). Omówimy metody konfrontacji
tych wyników z wynikami badań psycholingwistycznych i pierwsze wnioski
z takich badań. Projekt ma charakter interdyscyplinarny – stosowane w
nim są metody lingwistyczne (językoznawstwo korpusowe, kwantytatywne),
statystyczne (wnioskowanie statystyczne), informatyczne, i
psychologiczne.