AUTOR:     Piotr Pęzik, Bartosz Zieliński
AFILIACJA: Uniwersytet Łódzki
TYTUŁ:     Elementy metod grafowych i kombinatorycznych w badaniach frazeologicznych

STRESZCZENIE:

Tematem referatu jest próba uściślenia dwóch zagadnień
frazeologicznych w terminach kombinatoryki i teorii grafów. Pierwszym
zagadnieniem jest ustalanie korpusowych punktów unikalności dla
kolokacji leksykalnych, czyli znajdowanie takich zbiorów kolokatów,
które w korpusach referencyjnych są unikalne dla zadanego ośrodka
kolokacji. Zbiory takie stanowią podstawę planowanych przez autorów
psycholingwistycznych badań mechanizmu torowania
frazeologicznego. Wyniki tych eksperymentów mogą posłużyć do ewaluacji
skuteczności automatycznej ekstrakcji kolokacji leksykalnych z
korpusów.  Drugim zagadnieniem poruszonym w referacie jest weryfikacja
poziomu synonimii ośrodków kolokacji na podstawie zbiorów ich
kolokatów. Autorzy podejmują w tym celu próbę opracowania modelu
automatycznych słowników dwuwyrazowych kolokacji leksykalnych jako
dwudzielnych grafów, których wierzchołki reprezentują synonimy i ich
kolokaty, a krawędzie oznaczają poświadczone w korpusie referencyjnym
współwystępowanie wyrazów w określonych kontekstach pozycyjnych i
gramatycznych. Jednym z zastosowań takiego modelu może być określanie
poziomu spójności synsetów w tezaurusach.