AUTOR:     Maciej Eder
AFILIACJA: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
TYTUŁ:     Stylometria: od atrybucji autorskiej do wielkoskalowej analizy tekstu

STRESZCZENIE:

Wykład zostanie poświęcony stylometrii, czyli statystycznej analizie
różnic stylistycznych między tekstami -- pod tym pojęciem na ogół
kryją się drobne odchylenia we frekwencjach użytych wyrazów lub innych
cech językowych -- która z powodzeniem bywa stosowana do identyfikacji
autorstwa anonimowych tekstów (np. utworów literackich). Skoro jednak
ze stosunkowo dużą skutecznością można rozpoznać teksty napisane przez
tego samego autora, można zadać zasadne pytanie, jaki obraz
podobieństw i różnic między autorami wyłoni się w analizie dużego
korpusu. Celem wykładu będzie więc przedstawienie metod atrybucyjnych,
a następnie pokazanie ich możliwych zastosowań do wykrywania innych
sygnałów stylometrycznych, takich jak gatunek, płeć autora,
chronologia, intertekstualność itp.