Korpus IPI PAN. Wersja wstępna / The IPI PAN Corpus: Preliminary version

Adam Przepiórkowski


From the English introduction:

This publication is an outcome of a project financed chiefly by the State Committee for Scientific Research (Komitet Badań Naukowych; KBN; project number 7T11C04320) carried out at the Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences (ICS PAS) between April 2001 and March 2004, as well as the result of statutory research carried out at ICS PAS. Its aim is to present some of the results of the project, namely, the IPI PAN Corpus of written Polish, as well as tools for searching the corpus. This presentation should make it possible to effectively use both the corpus and the tools.

From the Polish introduction:

Niniejsza publikacja jest wynikiem projektu KBN numer 7T11C04320 realizowanego w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) od kwietnia 2001 do marca 2004 oraz badań statutowych prowadzonych w IPI PAN. Jej celem jest prezentacja stworzonego w ramach tego projektu Korpusu IPI PAN oraz narzędzi do jego przeszukiwania. Opis ten powinien pozwolić na efektywne korzystanie z korpusu i z przeszukiwarki.


Electronically available versions:


BibTeX entries:

@string{ipipan = "Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk"}
@string{warsaw = "Warszawa"}
@Book{prze:04c,
 author =    "Adam Przepiórkowski",
 title =    "Korpus {IPI PAN}. {W}ersja wstępna",
 publisher =  ipipan,
 year =     2004,
 address =   warsaw}

@string{ipipan = "Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences"}
@string{warsaw = "Warsaw"}
@Book{prze:04ce,
 author =    "Adam Przepiórkowski",
 title =    "The {IPI PAN} Corpus: Preliminary version",
 publisher =  ipipan,
 year =     2004,
 address =   warsaw}

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Creation Date: Friday, June 11, 2004
Last Modified: Mon Jul 21 12:52:15 CEST 2008
AP