Transmisja wymagan skladniowych

Adam Przepiórkowski

In: Polonica, XVIII, pages 29-50, 1997.

Preprint appeared as: Technical Report 766, IPI PAN (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences), 1995.


Transmitting Subcategorization Requirements

This work has been initiated by a discussion of Polish raising verbs in Swidzinski (1993). It is a step towards a formal analysis of this phenomenon in Polish. It also aims at providing a formal description of subject requirements by infinitival verbs with the help of the division of control verbs into raising and equi verbs. HPSG has been chosen as the formalizm in which to accout for the above phenomena. As a result, the analysis presented here offers an immediate possibility of computer implementation.


Transmisja wymagan skladniowych

Praca niniejsza zawiera formalna analize tzw. problemu transmisji wymagan skladniowych w jezyku polskim omowionego w Swidzinski (1993). Sformalizowana zostala takze charakterystyka wymagania podmiotu przez formy infinitywne z uwzglednieniem podzialu leksemow czasownikowych na raising verbs i equi verbs. W pracy tej zastosowano formalizm unifikacyjny Head-driven Phrase Structure Grammar, dzieki czemu wyniki niniejszej analizy moga byc wykorzystane przy budowie komputerowego systemu przetwarzania jezyka polskiego.


Electronically available formats:


BibTeX entries:

@Article{prze:97i,
 author = 	 "Adam Przepi{\'o}rkowski",
 title = 	 "Transmisja wymaga{\'n} sk{\l}adniowych",
 journal =	 "Polonica"
 year =	 1997,
 volume =	 "XVIII",
 pages =	 "29--50"}

@TechReport{prze:94a,
 author =    "Adam Przepi{\'o}rkowski",
 title =    "Transmisja wymaga{\'n} sk{\l}adniowych",
 institution = "Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences",
 number =    766,
 year =     1995,
 month =    jan}

Creation Date: Friday, November 28, 1997
Last Modified: Tue Jun 7 22:21:28 CEST 2005

AP