Formalny opis języka polskiego: Teoria i implementacja

Adam Przepiórkowski, Anna Kupść, Małgorzata Marciniak and Agnieszka Mykowiecka

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002. (Buy the book at lideria.pl).


Blurb (in Polish):

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie formalnego opisu wybranych zjawisk języka polskiego oraz implementacji prototypu parsera (tj. programu określającego strukturę składniową wypowiedzeń) języka polskiego opartego na tym opisie.

W książce zawarte zostały szczegółowe opisy zjawisk tak systematycznych i typowych dla języka polskiego, jak koordynacja, różnorakie związki zgody czy nadawanie wartości przypadka, ale także opisy zjawisk, które nie zostały wcześniej tak szeroko opisane, takich jak zależności nielokalne w zdaniach względnych, dalekie uzgodnienie negacji czy też koreferencja zaimków anaforycznych. Praca niniejsza zawiera także opis implementacji prototypu parsera języka polskiego opartego na zaproponowanych tutaj rozwiązaniach teoretycznych.

Książka ta adresowana jest do czterech grup czytelników:


See also:


BibTeX entry:

@string{aowe =  "Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT"}

@Book{prz:etal:02,
 author =    "Adam Przepiórkowski and Anna Kupść and
         Małgorzata Marciniak and Agnieszka Mykowiecka",
 title =    "Formalny opis języka polskiego: Teoria i
         implementacja",
 publisher =  aowe,
 address =   "Warszawa",
 year =     2002}

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Creation Date: Saturday, October 19, 2002
Last Modified: Fri Aug 24 12:53:48 CEST 2012
AP